اعضای هیئت علمی

167

 

فـــــــــــــــــــــــرم ها  و فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرایندهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فرم ساعات حضور اساتید

فرم درخواست تغییرات در زمان کارآموزی.

فرم طرح درس تئوری

فرم طرح درس بالینی

فرم  cv فارسی

فرم cv انگلیسی

فرم درخواست  تشویقی چاپ مقاله

فرم نهایی پروپوزال 

فرم درخواست تشویقی همایش

  فرم رزومه فارسی 

   فرم رزومه انگلیسی فرم طرح درس 
راهنمای تدوین طرح درس فرم طرح دوره فرم ارتقاء مرتبه
چك ليست ارزيابي طرح دوره / درس دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي

فلوچارت گزارش اقدامات دررابطه با هيات امنا

فرایند ارتقای اعضای هیات علمی.

سامانه ثبت فعالیتهای اعضای هیأت علمی

فرايند جمع آوري و تصويب پيشنهادات درهيات امنا دانشگاه _

فلوچارت پيگيري مصوبات هيات رئيسه

پمفلت

 


آییـــــــــــــــــــــــــن نامه هــــــــــــــــــــــــا
جهت دسترسی به لینک مدیریت امور هیئت علمی  کلیک نمایید

آیین نامه پیشنهادی انتخاب استاد نمونه

آیین نامه انضباطی

آیین نامه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی

دستورالعمل مرخصی استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شیوه نامه اجرایی معادل سازی فعالیت های علمی آموزشی اعضای هیات علمی با مرکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی.

آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی

آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی

دستورالعمل اجرایی ساخت مسکن برای اعضاء هیئت علمی دانشگاهها

آیین نامه تولید محتوا آیین نامه ترفیع اعضای هیئت علمی شیوه نامه سال99
دستورالعمل حمايت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 
از مجموع 2 رأی