ریاست دانشکده

423

دکترعلیرضا عباس پور

سمت: سرپرست دانشکده پیرا پزشکی

تحصیلات: دکترای تخصصی بیو شیمی بالینی

سنوات خدمت: 18 سال

تلفن تماس: 32296804- 058

Alirezaabbaspour2016@gmail.com


شـــــرح وظایــــــف

ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده-

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه-

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود-

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده-

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده-

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده-

ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به معاون آموزشی و رئیس دانشگاه-

بررسی صلاحیت معاونان و مدیران گروه های آموزشی-


 
از مجموع 3 رأی