حراست

280

نام و نام خانوادگی : محمد پرهیزگار

مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

 سمت : مسئول حراست دانشکده پرستاری

شماره تماس:666 -32296804- 058-

   

شرح وظایف


مواظبت از سلامت سازمان

حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیب ها و تهدیدات احتمالی

اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح

 حفاظت از اماکن، تأسیسات و تجهیزات

حفاظت از اسناد

 ITحفاظت از  

انجام مأموریت های محوله از سوی مرجع ذیصلاح
از مجموع 1 رأی