مسئول دفتر

301

فاطمه وحدانی

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی


 شرح وظایف:

-رسيدگي به نامه هاي اتوماسيون

-دستورات رياست به واحدها

-پيگيري امضاء نامه هاي كارتابل دستي

-پيگيري انچام دستورات از جانب واحدهاي دانشكده

-دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست / رئيس دانشكده

-تهيه پيش نويس نامه هاي اداري سرپرست / رئيس دانشكده

-انجام امور دفتر رياست در غياب سرپرست / رئيس دانشكده

-اطلاع و پيگيري جلسات سرپرست / رئيس دانشكده سرپرست

-برقراري ارتباط  تلفني رئيس دانشكده با داخل و خارج و بالعكس

-ثبت برنامه هاي برگزاري جلسات در سالن جلسات و بررسي از نظر تداخل  

-راهنمايي ارباب رجوع رئيس دانشكده و هدايت آنها به واحدهاي مربوطه

-هماهنگي و پيگيري جلسات برگزار شده در دفتر سرپرست / رئيس دانشكده سرپرست

-تهيه ليست درخواست كنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با سرپرست / رئيس دانشكده

-ارسال جواب نامه هاي اتوماسيون به واحدهاي دانشگاه و پيگيري از واحدهاي دانشكده *جهت ارسال پاسخ نامه هاي اتوماسيون به واحدهاي مختلف دانشگاه
از مجموع 2 رأی