معاونت آموزشی

413

حسین زراعتی

سمت: معاون آموزشی

تحصیلات: کاندید دریافت دکترای سلامت در بلایا و فوریتها

سنوات خدمت: 9 سال

تلفن تماس: 32296804- 058

Zeraatih@gmail.com


شــــــرح وظایـــــــف


 • برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
 • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)
 • برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
 • برنامه ریزی برای بازنگری،نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادبه مراجع بالاتر
 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزش یابی
 • هماهنگی باسایر معاونتها در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
 • ارتباط با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها و موسسات آموزشی درجهت مبادله اطلاعات دانش و تجربيات
 • برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
 • برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی نظام پرستاری و پزشکی به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری
 • نظارت بر فعالیت گروه های آموزشی و ارزش یابی درونی گروه ها، اعضای هیئت علمی و کارکنان آموزشی
 • نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش و سمعی بصری
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی و ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها
 • ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه
 • دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی و بررسی جهت انجام اقدامات لازم
 • برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی
 • اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده، معاونت آموزشی دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله
 • شرکت درجلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بررسی مسائل مربوط به دانشکده
 • پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه های استراتژیک دانشگاه درخصوص دوره های تحصیلات تکمیلی
 • تشکیل منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارائه صورت جلسه آن به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • نظارت بر فرایند آموزش وپژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • ارائه گزارش از وضعیت تحصیلات تکمیلی گروهها به رئیس دانشکده ومدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • انجام مکاتبات اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اداره کل آموزش و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • هماهنگی با اداره آموزش دانشگاه جهت ثبت دروس وانجام مراحل ثبت نام
 • هماهنگی درجهت برگزاری امتحانات پایان ترم با هماهنگی گروههای آموزشی وانجام امور مربوط به گزارش نمرات دروس درپایان هرترم
 • نظارت بر چگونگی ارائه دروس برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی واخذ گزارش از مدیر گروه
 • پیگیری و هماهنگی جهت ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان درتعامل با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه وهمچنین معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشکده

از مجموع 4 رأی