امور عمومی، اداری و رفاهی

190

نام و نام خانوادگی : مهدی دانا

 سمت : مسئول امور عمومی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت 

شماره تماس:444 - 3229676-058


شــــرح وظايــــف رئیــس اداره امــــور عمومي

به روزرسانی دوره ای نرم افزارهای سیستمهای سایت طبق آموزشهای داده شده-

رفع اشکال و راهنمایی دانشجویان درکار با سیستم ها و اینترنت-

کنترل و نظارت بر حفظ نظم و آرامش و رعایت شئونات اسلامی توسط دانشجویان در محل سایت-

حضور به موقع و دائمی در سایت طبق برنامه زمانی بندی اعلام شده مسئولین-

انجام برنامه ریزی سالن های سایت جهت برگزاری  کلاسها و کارگاه های آموزشی دانشجویان، اعضای هیات علمی و  همکاران-

نصب نرم افزارهای مورد نیاز سیستمهای مرکز جهت برگزاری کارگاه ها و کلاسهای آموزشی- 

همکاری با واحد آموزش و اساتید جهت برگزای کلاسها، کارگاه ها-

برنامه ریزی ساعات کاری نیروهای کار دانشجویی سایت و شیفت بندی عصر سایت و نظارت بر عملکرد نیروها-

-بستر سازی و پیگیری امور رفاهی کارکنان- اطلاع رسانی کلیه قرارداد های رفاهی با شرکت ها و سازمانهای مختلف جهت کارکنان دانشکده


 
از مجموع 2 رأی