مشخصات دوره

169
  •  مشـــــخصات دوره


    طول دوره : طول دوره و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد.

نام درس وتعداد واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 130واحد به شرح ذيل مي باشد.

     دروس عمومي                                             22 واحد

     دروس پايه،اختصاصي وكارآموزي                      92 واحد

     كارآموزي در عرصه                                       16 واحد

      مجموع                                                      130 واحد

الف) جـــدول دروس عمـــــومي كارشناسي پيــــــوسته رشـــــته هوشبــــري 

رديف

نام درس

 

تعداد

واحد

ساعات دروس

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

1

دودرس از دروس مباني نظري اسلام

4

68

-

68

-

2

يك درس از دروس اخلاق اسلامي

2

34

-

34

-

3

يك درس از دروس انقلاب اسلامي

2

34

-

34

-

4

يك درس از دروس تاريخ وتمدن اسلامي

2

34

-

34

-

5

يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي

2

34

-

34

-

6

ادبيات فارسي

3

51

-

51

-

7

زبان انگليسي عمومي

3

51

-

51

-

8

تربيت بدني(1)

1

-

34

34

-

9

تربيت بدني(2)

1

-

34

34

8

10

جمعيت وتنظيم خانواده

2

34

-

34

-

جمع

22

 

 

 

 

تذكر: گذراندن اين دروس مطبق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 83/4/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول زير)است.

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس

عمومي

معارف اسلامي

گرايش

كد درس

عنوان درس

واحد

ساعت

 

نظري

عملي

جمع

مباني نظري اسلام

011

012

013

014

انديشه اسلامي 1 (مبدا ومعاد)

انديشه اسلامي 2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعي وسياسي دراسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

اخلاق اسلامي

021

022

023

024

فلسفه اخلاق

اخلاق اسلامي(مباني ومفاهيم)

آيين زندگي(اخلاق كاربردي)

عرفان عملي اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

 

34

34

34

34

انقلاب اسلامي

031

032

033

انقلاب اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي

انديشه سياسي امام خميني(ره)

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

تاريخ وتمدن اسلام

041

042

043

تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاريخ امامت

2

2

2

34

34

34

 

34

34

34

آشنايي با منابع اسلامي

051

052

تفسير موضوعي قران

تفسير موضوعي نهج البلاغه

2

2

34

34

 

34

34

 

 

 

12

 

 

 

جـــــدول دروس پايه،اختـــــصاصي وكارآموزي دوره كارشـــــناسي پيوسته رشـــــته هوشـــبري 

درس

 

نام درس

واحد

ساعت

     پيش

 نياز

نظري

عملي

كار آموزي

جمع

01

آناتومي(1)

2

26

17

-

43

-

02

آناتومي(2)

2

26

17

-

43

01

03

فيزيولوژي(1)

2

34

-

-

34

-

04

فيزيولوژي(2)

2

34

-

-

34

03

05

فيزيك هوشبري

2

34

-

-

34

-

06

ميكروب شناسي واستريليزاسيون

2

26

17

-

43

-

07

بيوشيمي

1

17

-

-

17

-

08

ايمونولوژي

1

17

-

-

17

-

09

روانشناسي

2

34

-

-

34

-

10

واژه شناسي پزشكي

2

34

-

-

34

-

11

كاربرد رايانه

3

34

34

-

68

-

12

آمار زيستي وروش تحقيق

3

43

17

-

60

-

13

نشانه شناسي ومعاينات باليني

2

26

17

-

43

02و04

14

اصول پايه داروشناسي

3

51

-

-

51

03

15

اصول كمكهاي اوليه

2

26

17

-

43

04و02

16

اصول پرستاري وكار در اتاق عمل

2

26

17

-

43

-

17

فيزيوپاتولوژي

4

68

-

-

68

02و04و13و14

18

خون شناسي وانتقال خون

2

34

-

-

34

04

19

فوريتهاي پزشكي

2

26

17

-

43

15و17

 جـــــدول دروس پايه،اختـــــصاصي وكارآمـــــوزي دوره كارشــــــناسي پيوســــــته رشته هوشبــــــري 

درس

 

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

كار آموزي

جمع

20

زبان تخصصي

3

51

-

-

51

10 و زبان انگليسي

21

مديريت در بيهوشي

1

17

-

-

17

-

22

اصول بيهوشي

3

51

-

-

51

16،01،03،05

23

روش بيهوشي(1)

4

68

-

-

68

22، همزمان با 34

24

روش بيهوشي(2)

4

68

-

-

68

23 همزمان با 35

25

روش بيهوشي(3)

4

68

-

-

68

24، همزمان با 36

26

مراقبت هاي پس از بيهوشي

2

34

-

-

34

25

27

اصول مراقبتهاي ويژه

3

51

-

-

51

17

28

اصول و روشهاي اداره درد

2

34

-

-

34

22

29

آشنايي با بيماريهاي داخلي و جراحي

3

51

-

-

51

17

30

داروشناسي اختصاصي

3

51

-

-

51

14

31

اخلاق حرفه اي در هوشبري

1

17

-

-

17

-

32

کارآموزي پرستاري

2

-

-

102

102

17و06

33

کارآموزي (1)

4

-

-

204

204

22

34

کارآموزي (2)

4

-

-

204

204

33 و همزمان با 24

35

کارآموزي (3)

4

-

-

204

204

34 و همزمان با 24

36

کارآموزي (4)

4

-

-

204

204

34 و همزمان با 25

جمع

92

 

 

 

 

 

 توضيحات : نظر به لزوم آموزش باليني در دروس تخصصي روش بيهوشي ، دانشجو بايستي همراه اين دروس کارآموزي هاي 2؛3 و 4 را در بيمارستانهاي آموزشي زير نظر اعضاء هيئت علمي بگذارند و در پايان هر يک از کارآموزي ها از مهارت هاي آموخته شده ، آزمون بصورت عملي و شفاهي بعمل خواهد آمد.

ج) جـــــدول کارآموزي دوره کارشـــــناسي پيوسته رشـــــته هوشبري

کد درس

نام درس

واحد

ساعت

37

کارآموزي در عرصه (1)

8

408

408

38

کارآموزي در عرصه (2)

8

408

408

جمع

16

توضيحات:

چرخش هاي کارآموزي در عرصه (1) به شرح زير مي باشد:

کارآموزي در عرصه بيهوشي                    (204 ساعت )

کارآموزي در عرصه PACU                  (102 ساعت )

کارآموزي در عرصه ICU                      (102 ساعت )


چرخش کارآموزي در عرصه (2) به شرح زير مي باشد:

کارآموزي در عرصه بيهوشي                 (204 ساعت )

کارآموزي در عرصه اورژانس                 (102 ساعت)

کارآموزي در عرصه سرويس درد           ( 102 ساعت )


 
از مجموع 4 رأی