اعضای گروه، شرح وظایف و زمان تشکیل جلسات

429

اسامی اعضای هیئت علمی گروه هوشبری و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

گروه آموزشی

برنامه حضور cv

هوشبری

دکتر جواد شاهین فر

متخصص بیهوشی

هوشبری

   

حسین زراعتی

کارشناس ارشد پرستاری (ویژه نوزادان)

هوشبری

   

زهره گریوانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

هوشبری

   

 

مهشاد لنگری

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

هوشبری

   

فاطمه محمدنژاد

کارشناس ارشد پرستاری(گرایش مراقبت های ویژه)

هوشبری

   
  سمیه جوان کارشناس ارشد پرستاری(گرایش مراقبت های ویژه) هوشبری    

اتاق عمل

زکیه امینی
 

کارشناسی ارشد پرستاری  (داخلی جراحی)

اتاق عمل

 برنامه حضور  cv

سپیده غلامی

کارشناس ارشد پرستاری (پرستاری کودکان)

اتاق عمل

   

نسرین کمالی

کارشناس ارشد اتاق عمل

اتاق عمل

برنامه حضور cv

فاطمه ایمانی

کارشناس ارشد اتاق عمل

اتاق عمل

 برنامه حضور cv
  فاطمه عراقی کارشناس ارشد اتاق عمل اتاق عمل    

زمان تشکیل جلسات:

جلسات در طول ترم هر دو هفته یکبار، ترجیحا روز دوشنبه ساعت 30/12-14 با برنامه ریزی مدیر گروه با حضور اعضای گروه برگزار میگردد.


شرح وظایف گروه:

مدیر گروه دبیر جلسه می باشد.

اعضای دیگر تشکیل دهنده این جلسات، مربیان و اعضای هیات علمی گروه می باشند.


 
از مجموع 6 رأی