اعضای گروه

233

اسامی اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

گروه آموزشی

CV ساعت حضور

دکتر محمد امین یونسی هروی

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

رادیولوژی

  ساعت حضور

یاسمن باستانی پور

فناوری تصویر برداری پزشکی

رادیولوژی

   

دکتر مسعود نظری

متخصص رادیولوژی

رادیولوژی

   

دکتر حمیدرضا صدوقی

دکترای فیزیک پزشکی

رادیولوژی

 CV ساعت حضور

دکتر مریم توکلی

متخصص رادیولوژی

رادیولوژی

   

 

دکتر مینا سادات مهاجرزاده

متخصص رادیولوژی

رادیولوژی

   

محسن خسروآبادی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

رادیولوژی

   
 

زمان تشکیل جلسات:

جلسات در طول ترم هر دو هفته یکبار، ترجیحا روز دوشنبه ساعت 14-12:30 با برنامه ریزی مدیر گروه با حضور اعضای گروه برگزار میگردد.


شرح وظایف گروه:

مدیر گروه دبیر جلسه می باشد.

اعضای دیگر تشکیل دهنده این جلسات، مربیان و اعضای هیات علمی گروه می باشند.


 
از مجموع 1 رأی