اعضای گروه

340

اسامی اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

دکتر  مهدی براتی

    دکتری تخصصی ایمونولوژی

cv

 

دکتر سعید برزگر

متخصص هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

 

 

دکتر مونا فانی

دکتری ویروس شناسی ویرولوژی

 CV

 

دکتر ابوذر نصیری جهرودی

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

 cv

برنامه حضور

دکتر حسن نامدار

 

cv

 برنامه حضور

زمان تشکیل جلسات:

جلسات در طول ترم هر دو هفته یکبار، ترجیحا روز دوشنبه ساعت 14-12:30 با برنامه ریزی مدیر گروه با حضور اعضای گروه برگزار میگردد.


شرح وظایف گروه:

مدیر گروه دبیر جلسه می باشد.

اعضای دیگر تشکیل دهنده این جلسات، مربیان و اعضای هیات علمی گروه می باشند.


 
از مجموع 1 رأی