مسئول و کارشناس فرهنگی دانشجویی

125

رقیه سادات رضایی سمت: مسئول دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

شماره تماس کارشناس دانشجویی: 123-2297157-0583