شورای فرهنگی

79

اعضاء شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی

r

نام نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

1

دکتر جواد شاهین فر

متخصص بی هوشی

مدیر گروه رشته هوشبری و اتاق عمل

2

دکتر علیرضا عباسپور

دکتری تخصصی بیوشیمی

سرپرست دانشکده

3

حسین زراعتی

کارشناس ارشد پرستاری

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر محمد امین یونسی

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مدیر گروه رشته رادیولوژی

5

دکتر  مهدی براتی

دکتری تخصصی ایمونولوژی

مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی

6

رضا داغستانی

کارشناس مدیریت ادار

کارپرداز

7

رقیه سادات رضایی

کارشناس پرستاری

مسئول امور فرهنگی دانشجویی (دبیر شورا)

8

زهره گریوانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول آموزش دانشکده

9

مصطفی ایزانلو

کارشناس مدیریت بازرگانی

مسئول امور عمومی

10

منصوره گلدادیان

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

مسئول روابط عمومی،بارگذاری

 از مجموع 1 رأی