دانشجویان

232
فـــــــــــــــــــــــــــرم های دانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــجویــــــــــــــــــــــــــــــی
معرفی نامه حضور در کارآموزی معرفی نامه تکنیک  فرم انتخاب واحد نامه اشتغال به تحصیل

 قرارداد کار دانشجويي

فرم جبران کارآموزی با حضور مربی

 فرم درخواست وام کالا

فرم تعهد محضری

فرم جبران کارآموزی بدون حضور مربی

فرم حذف تک درس

عملکرد حضور ماهانه دانشجوفرم پرسپتور

 فرم انتقال دائم-داخلی

 فرم_درخواست_كاردانشجوئي اداري

 گواهي انجام كار دانشجويي

انتقال توأم با تغییررشته

فرم انتقال دائم

 فرم معرفی به استاد

 فرم 16 هفتگی

فرم درخواست مهمانی

فرم درخواست وام شهریه

 انتقال دائم_داخلی

 فرم برنامه هشت هفتگی

 فرم انتقال موقت مهمان داخلی

فرم  انتقال موقت مهمان

مهمان داخلی

 فرم حذف و اضافه

فرم انتقال همراه با تغییر رشته 

 فرم تغییررشته  

 فرم درخواست انتقال موقت

 فرم درخواست كار دانشجويي بالينی

فرم انصراف از تحصیل 

تغییررشته داخلی

مرخصی تحصیلی

فرم وام وديعه مسكن فرم وام حج فرم وام تولد فرزند  فرم وام ازدواج   
صلاحيت عمومي دانشجويان پرستاري فرم ارزشيابي مهارت هاي پايه كارآموزي و كارورزي پرستاري
فرم انصراف ازدرخواست مهمانی – انتقالی فرم معرفی نامه تمرین تکنیک پراتیک
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراینــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فلوچارت و راهنمای صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان(گواهی نامه)

  فلوچارت و راهنمای صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان (دانش نامه)

فرایند نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان

فرایند مراسم ها

فرایند کاردانشجویی

فرایند فعالیت های فرهنگی

فرایند برنامه ریزی ترمی

فرایند امتحانات

فرایند انتخاب واحد

فرایند انتقال دائم

  فرایند پذیرش

فرایند مرخصی تحصیلی

فرایند حذف تکدرس

فرایند حذف و اضافه دروس

فرایند جذب مربی حق التدریس

فرایند فارغ التحصیلی

فرایند مهمانی

فرایند اردوهای دانشجویی

فرایند حضورو غیاب دانشجویان در کارآموزی فرایند غیبت دانشجویان از کارآموزی فرایند اقدامات لازم پس از وقوع نیدل استیک  
فرآیند امور دانشجویان شهریه پرداز فرآیند رسیدگی به غیبت دانشجویان فرآیند رسیدگی به تخلفات امتحانی فرآیند رسیدگی به امور دانشجویان عدم مراجعه
فرآیند تهیه و بروز رسانی توزیع ترمی رشته فرآیند حذف و اضافه فرآیند تغییر نمره فرآیند تعریف دروس
فرآیند تطبیق دروس فرآیند انتقال به سایر دانشگاه ها فرآیند انتقال توام با تغییر رشته از سایر دانشگاهها فرآیند انتقال توام با تغییر رشته به سایردانشگاهها   
فرآیند معرفی به استاد  فرآیند اخراج غیر آموزشی دانشجو فرآیند اخراج آموزشی دانشجو فرآیند معرفی دانشجویان مشروطی 
فرآیند تغییر رشته فرآیند انصراف از تحصیل فرآیند ترک تحصیل فرآیند معرفی دانشجویان دارای افت تحصیلی
فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل فرآیند اخذ مرخصی تحصیلی زایمان فرآیند انتقال از سایر دانشگاهها  
لینک فرآیند ها - آیین نامه ها قوانین و مقررات معاونت آموزشی
فرایند اقدامات لازم پس از وقوع نیدل استیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

آییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ها

آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان

آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشگاه

دستورالعمل اجرایی ضوابط بر فعالیت نشریه های دانشگاهی

آیین نامه استعدادهای درخشان

آیین نامه آموزشی

آیین نامه کانونهای فرهنگی و هنری

آیین نامه انضباطی

آیین نامه شورای صنفی

آیین نامه انضباطی

آیین نامه اردوها

آیین نامه شاهد و ایثارگر

آیین نامه اسکان

آیین نامه تشکل های اسلامی آیین نامه انضباطی

آيين نامه فعاليت دانشجويي

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی آیین نامه کمیته مشورتی آیین نامه المپیاد علمی
  شیوه نامه یکپارچه آزمون های برخط  آذر ماه 99  
آیین نامه شهید وزوایی
آیین نامه های امور نقل و انتقالات و وضعیت دانشجویان
آیین نامه شرکت در پزشکی عمومی از مقطع کارشناسی

 
از مجموع 3 رأی