کارکنان

94

ضوابط و مقررات آموزشي كاركنان مصوب كميته آموزش دانشگاه اجرا در سال 1403

1- با توجه به مصوبه كميته آموزش و توانمندسازي كاركنان ساعت آموزشي در هر روز صرفاُ 4 ساعت مي باشد.

2- كليه دوره هاي آموزشي بايستي در ساعات غيراداري برگزار گردد.

3- در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي كشوري و كارگاه هاي استاني با در نظر گرفتن شرايط حضور مدرس، موافقت مديريت محترم توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه به منظور برگزاري در ساعت اداري اخذ گردد.

4- براي كاركناني كه جهت شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ناگزير به ترك منطقه جغرافيايي محل اشتغال خود مي گردند، ماموريت بدون فوق العاده روزانه منظور گردد (مانند دوره توجيهي بدو خدمت)، دوره هاي آموزشي سازماني و كارگاهي از اين بند مستثني مي باشند.

5- در خصوص دوره هاي آموزشي شغلي (تخصصي)، پيش آزمون و پس آزمون و ارزيابي كليات دوره (نحوه تدريس مدرس، محتواي دوره و ...) در ساعت غيراداري انجام و اطلاعات در سامانه آموزش كاركنان جهت سنجش اثربخشي ثبت گردد. 

6- حضور همكاران محترم در دوره هاي آموزشي مي بايست سر وقت بوده و شركت در پيش آزمون الزامي مي باشد .

7- سقف ساعات آموزشي سالانه براي دارندگان مدرك ديپلم و فوق ديپلم 150 ساعت، ليسانس 130 ساعت، فوق ليسانس و دكتري 120 ساعت مي باشد. اين سقف شامل كليه دوره هاي آموزشي گذرانده شده، دوره هاي مردودي، غيبت و ثبت نام شده است.

8- صدور مجوز آموزشي براي همايش ها، جشنواره ها، كنگره ها، سمينارها، نشست ها، سمپوزيوم ها و گردهمايي هايي كه به صورت بين المللي، ملي، منطقه اي و استاني توسط دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها، نهادها، دانشگاه هاي علوم پزشكي يا غيرعلوم پزشكي و غيره برگزار مي گردد؛ ممنوع بوده و به عنوان دوره آموزشي قابل احتساب نمي باشد.

9- اختصاص مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي منوط به ارسال نيازسنجي سالانه در زمان مقتضي و بر اساس سياست ها و خطوط راهنما مي باشد.

10- كليه كاركنان مي بايست متناسب با پست سازماني مندرج در حكم سازماني خويش در دوره هاي آموزش شغلي شركت نمايند.

11- برگزاري دوره هاي عمومي صرفاُ با ارسال نامه از طرف واحد آموزش امكان پذير مي باشد.

12- افرادي كه در ماموريت آموزشي تمام وقت يا مرخصي زايمان مي باشند، حالت استخدام آنها غيرشاغل بوده و امكان گذراندن دوره هاي آموزشي و توجيهي بدو خدمت به لحاظ قانوني ميسر نمي باشد.

13- سقف پذيرش دوره هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي براي كارشناسان مشمول 15 امتياز (30ساعت) و براي پزشكان حداكثر 25 امتياز (50 ساعت) مي باشد.

14- دوره هاي آموزشي كه به صورت سالانه تكرار مي گردند، صرفاُ يكبار براي احتساب امتيازات مورد پذيرش بوده و در شناسنامه آموزشي ثبت خواهد شد.

15- دوره هاي آموزشي كه كارمند به عنوان سخنران، مدرس يا مجري در آن نقش دارد، به عنوان دوره آموزشي تلقي نمي گردد و براي وي ثبت نخواهد شد.

16- سقف ساعات آموزشي دوره هاي عمومي به صورت ساليانه براي مدرك ديپلم حداكثر به ميزان يك سوم و براي مدرك كارداني و بالاتر به ميزان يك چهارم سقف سالانه آموزش كاركنان مي باشد.

17- ميزان ساعت آموزشي مورد نياز جهت اخذ امتياز كامل ارزشيابي عملكرد سالانه كارمندان، صرفاُ 34 ساعت شغلي/ مديريتي و يا 60 ساعت عمومي است.


 
از مجموع 1 رأی