فرآیند های کاری واحد آموزش

106

  فلوچارت و راهنمای صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان(گواهی نامه)

  فلوچارت و راهنمای صدور الکترونیکی مدارک دانش آموختگان (دانش نامه)

فرایند نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان

فرایند مراسم ها

فرایند کاردانشجویی

فرایند فعالیت های فرهنگی

فرایند برنامه ریزی ترمی

فرایند امتحانات

فرایند انتخاب واحد

فرایند انتقال دائم

  فرایند پذیرش

فرایند مرخصی تحصیلی

فرایند حذف تکدرس

فرایند حذف و اضافه دروس

فرایند جذب مربی حق التدریس

فرایند فارغ التحصیلی

فرایند مهمانی

فرایند اردوهای دانشجویی

فرایند حضورو غیاب دانشجویان در کارآموزی فرایند غیبت دانشجویان از کارآموزی فرایند اقدامات لازم پس از وقوع نیدل استیک  
فرآیند امور دانشجویان شهریه پرداز فرآیند رسیدگی به غیبت دانشجویان فرآیند رسیدگی به تخلفات امتحانی فرآیند رسیدگی به امور دانشجویان عدم مراجعه
فرآیند تهیه و بروز رسانی توزیع ترمی رشته فرآیند حذف و اضافه فرآیند تغییر نمره فرآیند تعریف دروس
فرآیند تطبیق دروس فرآیند انتقال به سایر دانشگاه ها فرآیند انتقال توام با تغییر رشته از سایر دانشگاهها فرآیند انتقال توام با تغییر رشته به سایردانشگاهها   
فرآیند معرفی به استاد  فرآیند اخراج غیر آموزشی دانشجو فرآیند اخراج آموزشی دانشجو فرآیند معرفی دانشجویان مشروطی 
فرآیند تغییر رشته فرآیند انصراف از تحصیل فرآیند ترک تحصیل فرآیند معرفی دانشجویان دارای افت تحصیلی
فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل فرآیند اخذ مرخصی تحصیلی زایمان فرآیند انتقال از سایر دانشگاهها  
لینک فرآیند ها - آیین نامه ها قوانین و مقررات معاونت آموزشی
فرایند اقدامات لازم پس از وقوع نیدل استیک از مجموع 1 رأی