معرفی دفتر توسعه آموزش

70

دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی بجنورد با هدف ارتقا کیفی آموزش تاسیس گردید. این دفتر به منظور دستیابی به هدف مذکور، با بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران آموزش پزشکی و مشارکت اعضای هیات علمی، نقش های زیر را ایفا می نماید:

 • تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی و دروس رشته های هوشبری، اتاق عمل، تکنولوژی پرتوشناسی و علوم آزمایشگاهی
 • تدوین دفترچه های راهنمای مطالعاتی دانشجو در دروس مختلف
 • تدوین دفترچه های Log book جهت دروس عملی به منظور اطلاع دانشجویان
 • آموزش اساتید و دانشجویان و توانمند سازی آنان در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز
 • همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه
 • ارزشیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اعضاء هیات علمی و ارائه گزارش های مربوطه به مراجع ذی ربط
 • همکاری در انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی و ارزشیابی بیرونی با نظارت EDC
 • تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمون های مورد اجرا در دانشکده
 • پیگیری و اجرای برنامه های مرکز توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده
 • انجام مداخلات آموزشی و پژوهش های مرتبط با آموزش و ترغیب و راهنمایی دانشجویان و اساتید به منظور انجام اینگونه فعالیت ها
 • اجرای تکنولوژی های نوین آموزشی (Micro teaching)  تهیه فیلم و اسلاید های آموزشی و ...