مسئول و کارشناس واحد

99

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

زهره گریوانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول EDO

بهناز نور الهی

کارشناس هوشبری

کارشناس EDO
از مجموع 2 رأی