هوشبری و اتاق عمل

88
طــــــــــــــرح درس ها ی گـروه اتــــــــــــــــــــــاق عمل

اخلاق و مقررات حرفه ای در اتاق عمل 

 تکنولوژی جراحی قلب و عروق بیماریهای داخلی جراحی 2
 بيماريهاي داخلي     مديريت 

لاگ بــــــــــــــــوک ها ی گـروه اتــــــــــــــــــــــاق عمل

 جهت دسترسی به طرح درس کارآموزی اتاق عمل کلیک کنید 
طرح درس های گروه هوشبری
 فوریت پزشکی1نظری  بيهوشي1 فوریت پزشکی1_عملی 
طرح درس دوره کــــــــــارآموزی گروه هوشبری

جهت دسترسی به طرح درس کارآموزی هوشبری کلیک کنید