شورای آموزشی

66

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

نام نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

1

دکتر جواد شاهین فر

متخصص بیهوشی

مدیر گروه رشته هوشبری و اتاق عمل

2

دکتر علیرضا عباسپور

دکتری تخصصی بیوشیمی

سرپرست دانشکده

3

حسین زراعتی

کارشناس ارشد پرستاری

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر محمد امین یونسی

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مدیر گروه رشته رادیولوژی

5

دکتر  مهدی براتی

دکتری تخصصی ایمونولوژی

مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی

6

دکتر حمیدرضا صدوقی

دکترای فیزیک پزشکی

استاد مشاور رشته رادیولوژی

7

دکتر سعید برزگر

متخصص هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

استاد مشاور رشته علوم آزمایشگاهی

8

زهره گریوانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول آموزش دانشکده