کمیته ترفیع پایه

60

اعضاء کمیته ترفیع پایه دانشکده پیراپزشکی

r

نام نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

1

دکتر علیرضا عباسپور

دکتری تخصصی بیوشیمی

سرپرست دانشکده

2

حسین زراعتی

کارشناس ارشد پرستاری

معاون آموزشی دانشکده

3

دکتر فاطمه عروجعلیان

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

معاون پژوهشی دانشکده

4

دکتر حسن نامدار

دکتری تخصصی ایمونولژی

هیئت علمی دانشکده

5

زهره گریوانی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

مسئول آموزش دانشکده