اعضای شورای پژوهش

101

اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

r

نام نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

1

دکتر جواد شاهین فر

متخصص بی هوشی

مدیر گروه رشته هوشبری و اتاق عمل

2

دکتر علیرضا عباسپور

دکتری تخصصی بیوشیمی

سرپرست دانشکده

3

حسین زراعتی

کارشناس ارشد پرستاری

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر پیمان آل شیخ

متخصص طب سوزنی

مدیر توسعه پژوهشی و ارزیابی تحقیقات(مدعو)

5

دکتر فاطمه عروجعلیان

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

معاون پژوهشی دانشکده

6

دکتر محمد امین یونسی

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مدیر گروه رشته رادیولوژی

7

دکتر  مهدی براتی

دکتری تخصصی ایمونولوژی

مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی

8

دکتر حمیدرضا صدوقی

دکترای فیزیک پزشکی

استاد مشاور رشته رادیولوژی

9

دکتر فرزانه رشیدی

دکتری تخصصی مامایی

مدیر دفتر مجازی سازی

10

دکتر مونا فانی

دکتری ویروس شناسی ویرولوژی

استاد مشاور رشته علوم آزمایشگاهی