اهداف و برنامه عملیاتی

51

کمیته  ارزیابی و ارتقاء آزمون

اهداف

  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روشهای نوین ارزشیابی دانشجویان
  • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید
  • مشارکت و همکاری با گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی

برنامه عملیاتی

  • تجزیه وتحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید
  • تدوین برنامه ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید
  • راهنمایی و همکاری با تمام گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 از مجموع 1 رأی