دبیر و اعضای کمیته

57

کمیته ارزشیابی و ارتقای آزمون ها

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

عضو هیات علمی

زهره گریوانی

دبیر کمیته

کارشناسی ارشد پرستاری

عضو هیات علمی

زکیه امینی قلندآباد

اعضای کمیته

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

عضو هیات علمی

دکتر ابوذر نصیری جهرودی

ارشد مدیریت دولتی

کارشناس آموزش

زینب آریایی
از مجموع 3 رأی