اهداف و برنامه عملیاتی

45

کمیته برنامه ریزی و طرح در‌سها

اهداف

  •  مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس
  • ارزشیابی طرح دوره ها و طرح درس ها مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی
  •  مشارکت در تدوین برنامه آموزش جامعه نگر به دانشجویان 
  • همکاری در ارتقای کیفی فیلدهای آموزش جامعه نگر به دانشجویان
  • پایش و ارزشیابی اجرای برنامه های آموزش جامعه نگر

برنامه عملیاتی

۱ .مشارکت در برگزاری کارگاههایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره 

۲ . بازنگری و اصلاح طرح درسها

۳ .برگزاری جلسات حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درسها

۴ .تدوین و بازنگری لاگ بوکها و راهنماهای یادگیری در رشته ها ی مختلف