دبیر و اعضای کمیته

47

برنامه ریزی درسی

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

کارشناسی ارشد پرستاری

عضو هیات علمی

حسین زراعتی

دبیر کمیته

دکتری تخصصی مهندسی پزشکی

عضو هیات علمی

محمد امین یونسی

اعضای کمیته

دکتری تخصصی ایمونولوژی

عضو هیات علمی

مهدی براتی کلر

کارشناس ارشد اموزش پزشکی

      مسئول آموزش و واحد EDO

زهره گریوانی

کارشناس ارشد اتاق عمل

عضو هیات علمی

نسرین کمالی