اهداف و برنامه عملیاتی

45

کمیته  توانمندسازی اساتید

اهداف

کمیته توانمندسازی اساتید برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی و یادگیری، روش های آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این کمیته می باشد.

برنامه عملیاتی

  • نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی
  • نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیازسنجی