دبیر و اعضای کمیته

45

توانمندسازی درسی

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

کارشناسی ارشد اتاق عمل

مربی هیات علمی

فاطمه ایمانی

دبیر کمیته

دکتری تخصصی  ویروس شناسی

مربی هیات علمی

مونا فانی

اعضای کمیته

کارشناس ارشد اتاق عمل

مربی هیات علمی

نسرین کمالی
از مجموع 1 رأی