دبیر و اعضای کمیته

47

کمیته پژوهش در آموزش

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

کارشناسی ارشد پرستاری

عضو هیات علمی

زکیه امینی قلندآباد

دبیر کمیته

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

عضو هیات علمی

ابوذر نصیری جهرودی

اعضای کمیته

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول آموزش و واحد EDO

زهره گریوانی