اهداف و برنامه عملیاتی

44

کمیته پژوهش در آموزش

اهداف

  • نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی برای تعیین اولویتهای پژوهش درآموزش
  •  مشارکت و نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای ارائه مشاوره در مور د طرح های پژوهش در آموزش
  • مشارکت و نظارت بر اجرای طرح های دارای اولویت پژوهش در آموزش نظارت بر انتشار مقاالت پژوهش در آموزش در مجالت داخلی و خارجی

برنامه عملیاتی

  • توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش
  • پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته
  • نیازسنجی و تعیین اولویتهای طرحهای پژوهش در آموزش