دبیر و اعضای کمیته

82

کمیته دانش پژوهی

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

دکتری ویروس شناسی

عضو هیات علمی

دکتر مونا فانی

دبیر کمیته

کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

کارشناس پژوهش

یاسمن باستانی پور

اعضای کمیته

ارشناس آموزش

کارشناس پژوهش

زهره نیستانی
از مجموع 1 رأی