دبیر و اعضای کمیته

41

 

کمیته المپیاد و استعداد درخشان

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

کمیته

کارشناس ارشد اتاق عمل

هیات علمی

نسرین کمالی

دبیر کمیته

کارشناسی ارشد اتاق عمل

هیات علمی

فاطمه ایمانی

اعضای کمیته

کارشناس ارشد پرستاری ویژه

هیات علمی

فاطمه محمدنژاد

کارشناس رادیولوژی

کارشناس آموزش

غزل نورنهال