دبیر و اعضای کمیته

54

کمیته آموزش مجازی

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

 

کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری پزشکی

هیات علمی

یاسمن باستانی پور

دبیر کمیته

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

هیات علمی

مهشاد لنگری

اعضای کمیته

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

کارشناس آزمون های مجازی

زینب آریایی
از مجموع 1 رأی