انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

46

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی(آروین)

1

الهه اسحاقی

دبیر عضو اصلی

2

امیر اشکان عباسی

عضو اصلی

3

ستایش یزدان پناه

عضو اصلی

4

فاطمه گلریز

عضو اصلی

5

ساجده انصاریان

عضو اصلی

6

علیرضا طاهری نیا

علی البدل

7

شمیم بهرامی

علی البدل

 از مجموع 1 رأی